ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii są dzisiaj najszybciej się rozwijającą gałęzią energetyki w Polsce. Indywidualne szkolenia lub konsultacje dedykowane do dużych odbiorców mediów, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych – poświęcone zostaną omówieniu tej tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

1)Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

b) biogazu rolniczego

– w instalacjach odnawialnego źródła energii,

c) biopłynów;

2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

b) biogazu rolniczego,

c) ciepła

– w instalacjach odnawialnego źródła energii;

3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;

4) Systemy FIT i FIP

5) Aukcje OZE

6) Sprawozdania wytwórców i operatorów systemów,

7) Umarzanie świadectw pochodzenia

8) Kary nakładane przez Prezesa URE

9) Orzecznictwo w sprawach z zakresu odnawialnych źródeł energii.