KOGENERACJA

Źródła kogeneracyjne dzięki dzisiejszym uwarunkowaniom na rynku energii – w tym cenom paliwa gazowego i cenom energii elektrycznej przeżywają znaczący rozkwit w Polsce. Indywidualne szkolenia lub konsultacje dedykowane do dużych odbiorców mediów, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych – poświęcone zostaną omówieniu tej tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zasady uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW.

Zasady kształtowania zapotrzebowania na energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji oraz sposób obliczania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Opłata kogeneracyjna.

Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających ze wsparcia określonego ustawą.

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE.

Przepisy karne na gruncie ustawy o wspieraniu kogeneracji.